Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta
   Strona Główna 28347
   Kierownictwo 372
     Burmistrz 223
     Zastępca Burmistrza 116
     Sekretarz Gminy 121
     Skarbnik Miasta 135
   Komórki organizacyjne 1322
Organy Gminy
   Burmistrz 221
   Rada Miejska w Tuszynie 490
     Kadencja 2018-2023 389
    ›    Skład Rady Miejskiej w Tuszynie 86
    ›    Zaproszenia na Sesję Rady Miejskiej w Tuszynie 165
    ›    Sesje Rady Miejskiej w Tuszynie 348
    ›    Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie 113
    ›    Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Tuszynie 82
   Jednostki pomocnicze 429
     Sołectwa 183
    ›    Sołtysi (kadencja 2019-2024) 90
    ›    Przewodniczący Rad Sołeckich (kadencja 2019-2024) 44
     Dzielnice 97
    ›    Tuszyn - Stare Miasto (kadencja 2019-2024) 53
    ›    Tuszyn - Las (kadencja 2019-2024) 36
    ›    Tuszyn - Szpital (kadencja 2019-2024) 29
Prawo lokalne
   Zarządzenia Burmistrza 256
     2020 456
   Transmisja Sesji Rady Miejskiej w Tuszynie 159
     Transmisja 206
     Archiwalne Sesje 124
   Plany, programy, strategie 256
     Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn 119
    ›    2015-2020 108
   Statut 111
Aktualności
   2020 1433
Dla interesanta
   Skrzynka podawcza 285
   Informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 739
    ›    Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 59
    ›    Akt małżeństwa - Odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą 39
    ›    Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa przed duchownym (ślub konkordatowy) 53
    ›    Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (ślub cywilny) 50
    ›    Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 23
    ›    Akt urodzenia - odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą 26
    ›    Akt urodzenia - sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim 41
    ›    Akt urodzenia - transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia 29
    ›    Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 22
    ›    Akt zgonu - odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą 18
    ›    Akt zgonu - sporządzenie aktu 24
    ›    Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu 32
    ›    Dowód osobisty - wydanie dokumentu 58
    ›    Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie / uszkodzeniu dokumentu 30
    ›    Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego 33
    ›    Nadanie numeru PESEL 46
    ›    Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego 24
    ›    Zaświadczenie o stanie cywilnym 36
    ›    Zawarcie małżeństwa za granicą 14
    ›    Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia 36
    ›    Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka 15
    ›    Zmiana imienia i / lub nazwiska na podstawie przepisów Ustawy o zmianie imienia i nazwiska 29
    ›    Zmiana nazwiska po rozwodzie 31
     Urząd Stanu Cywilnego w Tuszynie 126
    ›    Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców 41
    ›    Kwalifikacja wojskowa 26
    ›    Wpis do rejestru wyborców 30
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego 21
    ›    Wymeldowanie, anulowanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 24
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli polskich 47
    ›    Zaświadczenia z rejestru mieszkańców 33
     Ewidencja ludności 64
    ›    Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 28
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu 93
    ›    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn 110
     Referat Dróg i Zieleni 171
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów 106
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 40
    ›    Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 78
    ›    Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu 62
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 75
     Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa 204
    ›    Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuszyn 43
    ›    Dzierżawa nieruchomości 36
    ›    Podział nieruchomości 49
    ›    Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 39
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 43
    ›    Ustalenie numeru porządkowego 53
    ›    Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 40
    ›    Wniosek o wydanie odpisu Aktu Własności Ziemi 38
    ›    Wypis i / lub wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn 179
    ›    Zaświadczenie o rewitalizacji 55
    ›    Zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 54
     Referat Ogólnoorganizacyjny 80
    ›    Zasady prowadzenia handlu na targowiskach gminnych 36
     Referat Podatków i Egzekucji 123
    ›    Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 30
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby fizyczne) 48
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby prawne) 137
    ›    Podatek leśny - złożenie informacji (osoby prawne) 22
    ›    Podatek leśny - złożenie informacji (osoby fizyczne) 40
    ›    Podatek od nieruchomości - złożenie deklaracji (osoby prawne) 37
    ›    Podatek od nieruchomości - złożenie informacji IN-1 (osoby fizyczne) 50
    ›    Podatek rolny - złożenie informacji (osoby prawne) 33
    ›    Podatek rolny - złożenie informacji (osoby fizyczne) 33
    ›    Zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatkowej 50
    ›    Zwrot nadpłaty podatku - na rachunek bankowy, rachunek w SKOK lub przekazem pocztowym na adres domowy 29
    ›    Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 49
    ›    Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 47
    ›    Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych 38
    ›    Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego 78
    ›    Zwrot nadpłaty podatku w gotówce w kasie Urzędu 44
     Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 53
    ›    Przyznanie dodatku energetycznego 47
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 55
    ›    Rejestracja działalności gospodarczej 51
    ›    Uzyskanie licencji na przewóz osób taksówką 28
    ›    Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 33
Deklaracja dostępności
   2020 92
Finanse Gminy
   2019 158
     Sprawozdania 155
   2020 306
     Budżet 184
     Wieloletnia prognoza finansowa 81
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 60
     Sprawozdania 44
     Informacja w zakresie spełnienia obowiązku prawnego z art. 37 u.f.p. 5
Gospodarka odpadami
   Akty prawa miejscowego 245
   Analiza stanu gospodarki 174
   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 634
   Złożenie deklaracji w formie elektronicznej 205
   Harmonogram wywozu odpadów 1468
   Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstający w gospodarstwach domowych 187
   Opłaty za odpady 774
   Poziomy odzysku 133
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 175
   Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe 121
   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 165
   Zasady segregacji 181
Informacja publiczna
   Zasady udzielania informacji publicznej 180
Jednostki organizacyjne Gminy Tuszyn
   Wykaz 472
Konto bankowe Urzędu
   Podatki i opłaty inne niż odpady komunalne 241
   Odpady komunalne 202
Mapa Miasta i Gminy
   Gminny Portal Mapowy 1082
Oświadczenia majątkowe
   Radni Rady Miejskiej w Tuszynie 138
     za 2018 r. 266
   Burmistrz Miasta Tuszyna 127
     za 2018 r. 87
   Zastępca Burmistrza Miasta Tuszyna 81
     za 2018 r. 55
   Sekretarz Gminy Tuszyn 232
     za 2018 r. 53
   Skarbnik Miasta Tuszyna 88
     za 2018 r. 59
   Kierownicy jednostek organizacyjnych 170
     za 2018 r. 676
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta Tuszyna 132
     za 2018 r. 389
   Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną 98
     za 2018 r. 68
Oświata
   Podstawowe kwoty dotacji 143
Obrona Cywilna
   Komunikaty dla mieszkańców 91
   Regionalny System Ostrzegania (RSO) 55
   Poradniki i wytyczne dotyczące zagrożeń 75
Obwieszczenia / Ogłoszenia
   2020 1132
Ochrona środowiska
   Aktualności 213
   Program Ochrony Środowiska 99
   Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska 70
   Obowiązujące programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych 56
     Program ochrony powietrza 34
     Plany działań krótkoterminowych 45
     Informacje dla mieszkańców 38
     Komunikaty 0
     Prognoza zanieczyszczeń powietrza 1
   Wyroby zawierające azbest 8
     2020 2
Opłata za wodę i ścieki
   Uchwała 109
   Informacje ogólne 105
   Ceny i stawki 203
Podatki
   2020 551
     Podatek od środków transportowych 103
    ›    Formularze do pobrania 85
    ›    Uchwały 90
     Podatek rolny 155
    ›    Formularze do pobrania 187
     Podatek leśny 67
    ›    Formularze do pobrania 51
     Podatek od nieruchomości 421
    ›    Uchwały 297
    ›    Formularze do pobrania 325
Praca
   2020 815
     Oferty pracy 1096
     Rozstrzygnięcia ofert pracy 501
Pomoc prawna
   2020 93
Plan zagospodarowania
   Gmina 1132
   Miasto 581
Przetargi nieruchomości
   Nieruchomości do sprzedaży 1213
   Nieruchomości do dzierżawy 423
   Lokale do sprzedaży 558
   Najem lokali 99
Regulaminy / Raporty
   Regulamin Organizacyjny 91
   Raport o stanie Gminy 76
     2020 74
Rejestr instytucji kultury
   2020 97
RODO
   Klauzule informacyjne 190
   Inspektor ochrony danych 76
Studium
   2020 337
Stowarzyszenia
   Aktualności 28
Targowiska Gminne
   Aktualności 157
   Informacje ogólne 79
   Pozostałe Targowiska na terenie Gminy Tuszyn 84
Wybory
   Prezydent RP 2020 519
Zgromadzenia
   Informacje ogólne 73
   Decyzje 51
Zamówienia publiczne
   Poniżej 30 tys. euro 779
     Rok 2020 2115
   Powyżej 30 tys. euro 1165
     Rok 2020 3597
   Plan zamówień publicznych 356
     2020 367
   Otwarcie ofert on-line 126
     2020 107
Inne
   Redakcja Biuletynu 226
Łączna liczba odwiedzin:74428