Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta
   Strona Główna 50710
   Kierownictwo 670
     Burmistrz 394
     Zastępca Burmistrza 214
     Sekretarz Gminy 229
     Skarbnik Miasta 243
   Komórki organizacyjne 2377
Organy Gminy
   Burmistrz 413
   Rada Miejska w Tuszynie 1010
     Kadencja 2018-2023 951
    ›    Skład Rady Miejskiej w Tuszynie 201
    ›    Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie 512
    ›    Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Tuszynie 242
   Jednostki pomocnicze 737
     Sołectwa 286
    ›    Sołtysi (kadencja 2019-2024) 217
    ›    Przewodniczący Rad Sołeckich (kadencja 2019-2024) 110
     Dzielnice 184
    ›    Tuszyn - Stare Miasto (kadencja 2019-2024) 121
    ›    Tuszyn - Las (kadencja 2019-2024) 96
    ›    Tuszyn - Szpital (kadencja 2019-2024) 86
Prawo lokalne
   Zarządzenia Burmistrza 493
     2020 918
   Transmisja Sesji Rady Miejskiej w Tuszynie 306
     Transmisja 315
     Archiwalne Sesje 202
   Plany, programy, strategie 457
     Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn 202
    ›    2015-2020 233
   Statut 229
   Regulamin pracy 24
   Zaproszenia na Sesję Rady Miejskiej w Tuszynie 518
   Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Tuszynie 135
   Sesje Rady Miejskiej w Tuszynie 788
Aktualności
   2020 2250
Dla interesanta
   Skrzynka podawcza 473
   Informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1251
    ›    Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 133
    ›    Akt małżeństwa - Odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą 115
    ›    Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa przed duchownym (ślub konkordatowy) 126
    ›    Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (ślub cywilny) 124
    ›    Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 102
    ›    Akt urodzenia - odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą 87
    ›    Akt urodzenia - sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim 110
    ›    Akt urodzenia - transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia 86
    ›    Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 80
    ›    Akt zgonu - odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą 68
    ›    Akt zgonu - sporządzenie aktu 91
    ›    Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu 92
    ›    Dowód osobisty - wydanie dokumentu 147
    ›    Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie / uszkodzeniu dokumentu 89
    ›    Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego 95
    ›    Nadanie numeru PESEL 101
    ›    Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego 83
    ›    Zaświadczenie o stanie cywilnym 117
    ›    Zawarcie małżeństwa za granicą 58
    ›    Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia 95
    ›    Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka 68
    ›    Zmiana imienia i / lub nazwiska na podstawie przepisów Ustawy o zmianie imienia i nazwiska 105
    ›    Zmiana nazwiska po rozwodzie 88
     Urząd Stanu Cywilnego w Tuszynie 271
    ›    Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców 97
    ›    Kwalifikacja wojskowa 86
    ›    Wpis do rejestru wyborców 91
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego 74
    ›    Wymeldowanie, anulowanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 92
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli polskich 140
    ›    Zaświadczenia z rejestru mieszkańców 87
     Ewidencja ludności 154
    ›    Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 62
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu 191
    ›    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn 175
     Referat Dróg i Zieleni 332
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów 288
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 79
    ›    Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 186
    ›    Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu 135
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 157
     Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa 426
    ›    Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuszyn 86
    ›    Dzierżawa nieruchomości 93
    ›    Podział nieruchomości 158
    ›    Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 105
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 112
    ›    Ustalenie numeru porządkowego 157
    ›    Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 190
    ›    Wniosek o wydanie odpisu Aktu Własności Ziemi 98
    ›    Wypis i / lub wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn 365
    ›    Zaświadczenie o rewitalizacji 141
    ›    Zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 156
     Referat Ogólnoorganizacyjny 154
    ›    Zasady prowadzenia handlu na targowiskach gminnych 70
     Referat Podatków i Egzekucji 229
    ›    Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 75
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby fizyczne) 103
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby prawne) 231
    ›    Podatek leśny - złożenie informacji (osoby prawne) 74
    ›    Podatek leśny - złożenie informacji (osoby fizyczne) 92
    ›    Podatek od nieruchomości - złożenie deklaracji (osoby prawne) 98
    ›    Podatek od nieruchomości - złożenie informacji IN-1 (osoby fizyczne) 144
    ›    Podatek rolny - złożenie informacji (osoby prawne) 77
    ›    Podatek rolny - złożenie informacji (osoby fizyczne) 75
    ›    Zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatkowej 132
    ›    Zwrot nadpłaty podatku - na rachunek bankowy, rachunek w SKOK lub przekazem pocztowym na adres domowy 72
    ›    Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 128
    ›    Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 104
    ›    Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych 111
    ›    Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego 142
    ›    Zwrot nadpłaty podatku w gotówce w kasie Urzędu 97
     Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 110
    ›    Przyznanie dodatku energetycznego 100
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 105
    ›    Rejestracja działalności gospodarczej 97
    ›    Uzyskanie licencji na przewóz osób taksówką 94
    ›    Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 65
Deklaracja dostępności
   2020 232
Raport o stanie Gminy Tuszyn
   Raport o stanie Gminy Tuszyn za rok 2019 95
Finanse Gminy
   2019 310
     Sprawozdania 274
   2020 498
     Budżet 278
     Wieloletnia prognoza finansowa 146
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 112
     Sprawozdania 125
     Informacja w zakresie spełnienia obowiązku prawnego z art. 37 u.f.p. 67
Gospodarka odpadami
   Akty prawa miejscowego 429
   Analiza stanu gospodarki 293
   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 950
   Złożenie deklaracji w formie elektronicznej 443
   Harmonogram wywozu odpadów 1956
   Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstający w gospodarstwach domowych 351
   Opłaty za odpady 1118
   Poziomy odzysku 246
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 384
   Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe 325
   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 273
   Zasady segregacji 385
Informacja publiczna
   Zasady udzielania informacji publicznej 315
Jednostki organizacyjne Gminy Tuszyn
   Wykaz 889
Konto bankowe Urzędu
   Podatki i opłaty inne niż odpady komunalne 436
   Odpady komunalne 310
Mapa Miasta i Gminy
   Gminny Portal Mapowy 2111
Oświadczenia majątkowe
   Radni Rady Miejskiej w Tuszynie 290
     za 2018 r. 479
     za 2019 r. 160
   Burmistrz Miasta Tuszyna 271
     za 2018 r. 159
     za 2019 r. 75
   Zastępca Burmistrza Miasta Tuszyna 203
     za 2018 r. 122
     za 2019 r. 51
   Sekretarz Gminy Tuszyn 435
     za 2018 r. 107
     za 2019 r. 37
   Skarbnik Miasta Tuszyna 203
     za 2018 r. 132
     za 2019 r. 47
   Kierownicy jednostek organizacyjnych 363
     za 2018 r. 1061
     za 2019 r. 134
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta Tuszyna 291
     za 2018 r. 590
     za 2019 r. 95
   Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną 234
     za 2018 r. 150
     za 2019 r. 57
Oświata
   Podstawowe kwoty dotacji 281
Obrona Cywilna
   Komunikaty dla mieszkańców 205
   Regionalny System Ostrzegania (RSO) 150
   Poradniki i wytyczne dotyczące zagrożeń 155
Obwieszczenia / Ogłoszenia
   2020 2358
Ochrona środowiska
   Aktualności 327
   Program Ochrony Środowiska 243
   Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska 154
   Obowiązujące programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych 167
     Program ochrony powietrza 76
     Plany działań krótkoterminowych 111
     Informacje dla mieszkańców 104
     Komunikaty 34
     Prognoza zanieczyszczeń powietrza 49
   Wyroby zawierające azbest 123
     2020 77
Opłata za wodę i ścieki
   Uchwała 210
   Informacje ogólne 208
   Ceny i stawki 322
Podatki
   2020 737
     Podatek od środków transportowych 167
    ›    Formularze do pobrania 160
    ›    Uchwały 158
     Podatek rolny 220
    ›    Formularze do pobrania 319
     Podatek leśny 123
    ›    Formularze do pobrania 120
     Podatek od nieruchomości 558
    ›    Uchwały 405
    ›    Formularze do pobrania 501
Praca
   2020 1541
     Oferty pracy 1863
     Rozstrzygnięcia ofert pracy 728
Pomoc prawna
   2020 216
Plan zagospodarowania
   Gmina 2494
   Miasto 963
Przetargi nieruchomości
   Nieruchomości do sprzedaży 3354
   Nieruchomości do dzierżawy 657
   Lokale do sprzedaży 1460
   Najem lokali 283
Regulaminy / Raporty
   Regulamin Organizacyjny 189
   Raport o stanie Gminy 152
     2020 115
Rejestr instytucji kultury
   2020 187
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 336
   Inspektor ochrony danych 150
Studium
   2020 613
Stowarzyszenia
   Aktualności 271
Powszechny Spis Rolny
   2020 196
     Informacje ogólne 98
     Nabór na rachmistrzów spisowych 158
Targowiska Gminne
   Aktualności 299
   Informacje ogólne 186
   Pozostałe Targowiska na terenie Gminy Tuszyn 216
Wybory
   Prezydent RP 2020 1904
Zgromadzenia
   Informacje ogólne 157
   Decyzje 133
Zamówienia publiczne
   Poniżej 30 tys. euro 1385
     Rok 2020 4013
   Powyżej 30 tys. euro 2347
     Rok 2020 7421
   Plan zamówień publicznych 578
     2020 536
   Otwarcie ofert on-line 290
     2020 237
Inne
   Redakcja Biuletynu 339
Łączna liczba odwiedzin:142735