Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta
   Strona Główna 77156
   Kierownictwo 1095
     Burmistrz 601
     Zastępca Burmistrza 346
     Sekretarz Gminy 396
     Skarbnik Miasta 380
   Komórki organizacyjne 3983
Organy Gminy
   Burmistrz 631
   Rada Miejska w Tuszynie 1816
     Kadencja 2018-2023 1689
    ›    Skład Rady Miejskiej w Tuszynie 373
    ›    Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie 1256
    ›    Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Tuszynie 479
   Jednostki pomocnicze 1108
     Sołectwa 380
    ›    Sołtysi (kadencja 2019-2024) 329
    ›    Przewodniczący Rad Sołeckich (kadencja 2019-2024) 169
     Dzielnice 266
    ›    Tuszyn - Stare Miasto (kadencja 2019-2024) 171
    ›    Tuszyn - Las (kadencja 2019-2024) 166
    ›    Tuszyn - Szpital (kadencja 2019-2024) 161
Prawo lokalne
   Zarządzenia Burmistrza 887
     2020 1480
     2021 33
   Transmisja Sesji Rady Miejskiej w Tuszynie 517
     Transmisja 483
     Archiwalne Sesje 325
   Plany, programy, strategie 613
     Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn 311
    ›    2015-2020 365
   Statut 329
   Regulamin pracy 114
   Zaproszenia na Sesję Rady Miejskiej w Tuszynie 1124
   Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Tuszynie 720
   Sesje Rady Miejskiej w Tuszynie 1800
Aktualności
   2020 3789
Dla interesanta
   Skrzynka podawcza 994
   Informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1955
    ›    Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 233
    ›    Akt małżeństwa - Odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą 164
    ›    Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa przed duchownym (ślub konkordatowy) 197
    ›    Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (ślub cywilny) 233
    ›    Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 179
    ›    Akt urodzenia - odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą 132
    ›    Akt urodzenia - sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim 170
    ›    Akt urodzenia - transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia 144
    ›    Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 166
    ›    Akt zgonu - odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą 114
    ›    Akt zgonu - sporządzenie aktu 173
    ›    Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu 227
    ›    Dowód osobisty - wydanie dokumentu 281
    ›    Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie / uszkodzeniu dokumentu 141
    ›    Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego 139
    ›    Nadanie numeru PESEL 159
    ›    Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego 135
    ›    Zaświadczenie o stanie cywilnym 189
    ›    Zawarcie małżeństwa za granicą 102
    ›    Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia 158
    ›    Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka 118
    ›    Zmiana imienia i / lub nazwiska na podstawie przepisów Ustawy o zmianie imienia i nazwiska 178
    ›    Zmiana nazwiska po rozwodzie 149
     Urząd Stanu Cywilnego w Tuszynie 684
    ›    Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców 157
    ›    Kwalifikacja wojskowa 140
    ›    Wpis do rejestru wyborców 144
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego 143
    ›    Wymeldowanie, anulowanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 156
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli polskich 266
    ›    Zaświadczenia z rejestru mieszkańców 139
     Ewidencja ludności 233
    ›    Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 120
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu 314
    ›    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn 251
     Referat Dróg i Zieleni 562
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów 539
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 206
    ›    Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 326
    ›    Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu 269
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 216
     Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa 679
    ›    Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuszyn 148
    ›    Dzierżawa nieruchomości 155
    ›    Podział nieruchomości 234
    ›    Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 144
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 190
    ›    Ustalenie numeru porządkowego 309
    ›    Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 382
    ›    Wniosek o wydanie odpisu Aktu Własności Ziemi 146
    ›    Wypis i / lub wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn 668
    ›    Zaświadczenie o rewitalizacji 256
    ›    Zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 232
     Referat Ogólnoorganizacyjny 203
    ›    Zasady prowadzenia handlu na targowiskach gminnych 111
     Referat Podatków i Egzekucji 333
    ›    Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 125
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby fizyczne) 159
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby prawne) 297
    ›    Podatek leśny - złożenie informacji (osoby prawne) 117
    ›    Podatek leśny - złożenie informacji (osoby fizyczne) 134
    ›    Podatek od nieruchomości - złożenie deklaracji (osoby prawne) 163
    ›    Podatek od nieruchomości - złożenie informacji IN-1 (osoby fizyczne) 283
    ›    Podatek rolny - złożenie informacji (osoby prawne) 108
    ›    Podatek rolny - złożenie informacji (osoby fizyczne) 133
    ›    Zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatkowej 185
    ›    Zwrot nadpłaty podatku - na rachunek bankowy, rachunek w SKOK lub przekazem pocztowym na adres domowy 115
    ›    Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 182
    ›    Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 144
    ›    Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych 156
    ›    Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego 196
    ›    Zwrot nadpłaty podatku w gotówce w kasie Urzędu 135
     Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 156
    ›    Przyznanie dodatku energetycznego 150
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 166
    ›    Rejestracja działalności gospodarczej 152
    ›    Uzyskanie licencji na przewóz osób taksówką 141
    ›    Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 104
Deklaracja dostępności
   Deklaracja 420
   Koordynator ds. dostępności 111
   Plan dot. dostępności 106
Raport o stanie Gminy Tuszyn
   Raport o stanie Gminy Tuszyn za rok 2019 231
Finanse Gminy
   2019 427
     Sprawozdania 392
   2020 766
     Budżet 433
     Wieloletnia prognoza finansowa 208
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 178
     Sprawozdania 244
     Informacja w zakresie spełnienia obowiązku prawnego z art. 37 u.f.p. 117
   2021 88
     Projekt uchwały budżetowej na 2021 r. 98
Gospodarka odpadami
   Akty prawa miejscowego 711
   Analiza stanu gospodarki 398
   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2269
   Złożenie deklaracji w formie elektronicznej 1365
   Harmonogram wywozu odpadów 3260
   Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszyn 13
   Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstający w gospodarstwach domowych 542
   Opłaty za odpady 2639
   Poziomy odzysku 353
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 720
   Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe 537
   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 453
   Zasady segregacji 613
   Wykaz aptek na terenie Gminy, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki 11
Informacja publiczna
   Zasady udzielania informacji publicznej 458
Jednostki organizacyjne Gminy Tuszyn
   Wykaz 1607
Konto bankowe Urzędu
   Podatki i opłaty inne niż odpady komunalne 646
   Odpady komunalne 418
Mapa Miasta i Gminy
   Gminny Portal Mapowy 2996
Oświadczenia majątkowe
   Radni Rady Miejskiej w Tuszynie 445
     za 2018 r. 572
     za 2019 r. 490
   Burmistrz Miasta Tuszyna 402
     za 2018 r. 190
     za 2019 r. 222
   Zastępca Burmistrza Miasta Tuszyna 301
     za 2018 r. 164
     za 2019 r. 131
   Sekretarz Gminy Tuszyn 568
     za 2018 r. 135
     za 2019 r. 102
   Skarbnik Miasta Tuszyna 289
     za 2018 r. 175
     za 2019 r. 110
   Kierownicy jednostek organizacyjnych 557
     za 2018 r. 1230
     za 2019 r. 606
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta Tuszyna 481
     za 2018 r. 757
     za 2019 r. 454
   Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną 338
     za 2018 r. 183
     za 2019 r. 112
Oświata
   Podstawowe kwoty dotacji 429
Obrona Cywilna
   Komunikaty dla mieszkańców 295
   Regionalny System Ostrzegania (RSO) 207
   Poradniki i wytyczne dotyczące zagrożeń 217
Obwieszczenia / Ogłoszenia
   2020 4018
Ogłoszenia na usługi społeczne
   2020 126
Ochrona środowiska
   Aktualności 441
   Program Ochrony Środowiska 381
   Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska 224
   Obowiązujące programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych 267
     Program ochrony powietrza 144
     Plany działań krótkoterminowych 160
     Informacje dla mieszkańców 150
     Komunikaty 69
     Prognoza zanieczyszczeń powietrza 86
   Wyroby zawierające azbest 226
     2020 150
Opłata za wodę i ścieki
   Uchwała 326
   Informacje ogólne 319
   Ceny i stawki 514
Podatki
   2020 1027
     Podatek od środków transportowych 235
    ›    Formularze do pobrania 216
    ›    Uchwały 223
     Podatek rolny 311
    ›    Formularze do pobrania 468
     Podatek leśny 180
    ›    Formularze do pobrania 210
     Podatek od nieruchomości 914
    ›    Uchwały 623
    ›    Formularze do pobrania 828
   2021 235
     Podatek od środków transportowych 50
    ›    Uchwały 39
    ›    Formularze do pobrania 36
     Podatek rolny 56
    ›    Formularze do pobrania 54
     Podatek leśny 48
    ›    Formularze do pobrania 55
     Podatek od nieruchomości 193
    ›    Uchwały 196
    ›    Formularze do pobrania 226
Petycje
   2020 220
   2021 26
Praca
   2020 3555
     Oferty pracy 4879
     Rozstrzygnięcia ofert pracy 2165
Pomoc prawna
   2020 330
   2021 11
Plan zagospodarowania
   Gmina 4402
   Miasto 1360
Przetargi nieruchomości
   Nieruchomości do sprzedaży 5890
   Nieruchomości do dzierżawy 1019
   Nieruchomości do użyczenia 101
   Lokale do sprzedaży 2417
   Najem lokali 469
   Informacja o wynikach przetargów 18
Regulaminy / Raporty
   Regulamin Organizacyjny 287
   Raport o stanie Gminy 217
     2020 141
Rejestr instytucji kultury
   2020 245
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 452
   Inspektor ochrony danych 208
Studium
   2020 1020
Stowarzyszenia
   Aktualności 580
Sport
   Aktualności 76
   Dotacje 80
Powszechny Spis Rolny
   2020 291
     Informacje ogólne 142
     Nabór na rachmistrzów spisowych 193
Targowiska Gminne
   Aktualności 436
   Informacje ogólne 277
   Pozostałe Targowiska na terenie Gminy Tuszyn 365
Wybory
   Prezydent RP 2020 2117
Zgromadzenia
   Informacje ogólne 234
   Decyzje 192
Zamówienia publiczne
   Poniżej 30 tys. euro 2033
     Rok 2021 47
     Rok 2020 6066
   Powyżej 30 tys. euro 4197
     Rok 2020 13809
   Plan zamówień publicznych 841
     2020 760
   Otwarcie ofert on-line 456
     2020 374
Konkursy ofert
   2020 231
Inne
   Redakcja Biuletynu 449
Łączna liczba odwiedzin:237054