Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta
   Strona Główna 136688
   Kierownictwo 1957
     Burmistrz 1212
     Zastępca Burmistrza 671
     Sekretarz Gminy 739
     Skarbnik Miasta 681
   Komórki organizacyjne 8117
Organy Gminy
   Burmistrz 1103
   Rada Miejska w Tuszynie 3240
     Kadencja 2018-2023 2832
    ›    Skład Rady Miejskiej w Tuszynie 682
    ›    Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie 2877
    ›    Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Tuszynie 770
   Jednostki pomocnicze 1875
     Sołectwa 598
    ›    Sołtysi (kadencja 2019-2024) 747
    ›    Przewodniczący Rad Sołeckich (kadencja 2019-2024) 304
     Dzielnice 455
    ›    Tuszyn - Stare Miasto (kadencja 2019-2024) 291
    ›    Tuszyn - Las (kadencja 2019-2024) 349
    ›    Tuszyn - Szpital (kadencja 2019-2024) 286
Prawo lokalne
   Zarządzenia Burmistrza 1592
     2020 2011
     2021 694
   Transmisja Sesji Rady Miejskiej w Tuszynie 900
     Transmisja 729
     Archiwalne Sesje 528
   Plany, programy, strategie 1004
     Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn 554
    ›    2015-2020 630
   Statut 569
   Regulamin pracy 302
   Zaproszenia na Sesję Rady Miejskiej w Tuszynie 2349
   Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Tuszynie 1848
   Sesje Rady Miejskiej w Tuszynie 3511
   Informacje z podejmowanych działań między sesjami 126
Aktualności
   2020 4308
   2021 1619
ASF
   2021 139
CEEB
   Informacje ogólne 194
Dla interesanta
   Skrzynka podawcza 1784
   Informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 3220
    ›    Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 404
    ›    Akt małżeństwa - Odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą 278
    ›    Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa przed duchownym (ślub konkordatowy) 426
    ›    Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (ślub cywilny) 507
    ›    Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 432
    ›    Akt urodzenia - odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą 233
    ›    Akt urodzenia - sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim 310
    ›    Akt urodzenia - transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia 233
    ›    Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 335
    ›    Akt zgonu - odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą 201
    ›    Akt zgonu - sporządzenie aktu 327
    ›    Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu 602
    ›    Dowód osobisty - wydanie dokumentu 633
    ›    Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie / uszkodzeniu dokumentu 254
    ›    Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego 232
    ›    Nadanie numeru PESEL 294
    ›    Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego 239
    ›    Zaświadczenie o stanie cywilnym 310
    ›    Zawarcie małżeństwa za granicą 197
    ›    Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia 263
    ›    Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka 211
    ›    Zmiana imienia i / lub nazwiska na podstawie przepisów Ustawy o zmianie imienia i nazwiska 309
    ›    Zmiana nazwiska po rozwodzie 280
     Urząd Stanu Cywilnego w Tuszynie 1911
    ›    Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców 291
    ›    Kwalifikacja wojskowa 237
    ›    Wpis do rejestru wyborców 242
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego 259
    ›    Wymeldowanie, anulowanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 294
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli polskich 516
    ›    Zaświadczenia z rejestru mieszkańców 280
     Ewidencja ludności 463
    ›    Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 264
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu 655
    ›    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn 399
     Referat Dróg i Zieleni 1130
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów 1151
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 489
    ›    Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 625
    ›    Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu 667
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 354
     Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa 1425
    ›    Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuszyn 273
    ›    Dzierżawa nieruchomości 244
    ›    Podział nieruchomości 424
    ›    Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 241
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 366
    ›    Ustalenie numeru porządkowego 629
    ›    Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 761
    ›    Wniosek o wydanie odpisu Aktu Własności Ziemi 383
    ›    Wypis i / lub wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn 1475
    ›    Zaświadczenie o rewitalizacji 647
    ›    Zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 480
     Referat Ogólnoorganizacyjny 344
    ›    Zasady prowadzenia handlu na targowiskach gminnych 190
     Referat Podatków i Egzekucji 581
    ›    Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 205
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby fizyczne) 252
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby prawne) 436
    ›    Podatek leśny - złożenie informacji (osoby prawne) 186
    ›    Podatek leśny - złożenie informacji (osoby fizyczne) 257
    ›    Podatek od nieruchomości - złożenie deklaracji (osoby prawne) 329
    ›    Podatek od nieruchomości - złożenie informacji IN-1 (osoby fizyczne) 721
    ›    Podatek rolny - złożenie informacji (osoby prawne) 195
    ›    Podatek rolny - złożenie informacji (osoby fizyczne) 226
    ›    Zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatkowej 298
    ›    Zwrot nadpłaty podatku - na rachunek bankowy, rachunek w SKOK lub przekazem pocztowym na adres domowy 206
    ›    Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 273
    ›    Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 378
    ›    Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych 247
    ›    Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego 285
    ›    Zwrot nadpłaty podatku w gotówce w kasie Urzędu 219
     Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 264
    ›    Przyznanie dodatku energetycznego 232
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 301
    ›    Rejestracja działalności gospodarczej 306
    ›    Uzyskanie licencji na przewóz osób taksówką 215
    ›    Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 191
Deklaracja dostępności
   Deklaracja 639
   Koordynator ds. dostępności 298
   Plan dot. dostępności 279
Komunikaty związane z koronawirusem
   Aktualności 225
Raport o stanie Gminy Tuszyn
   Raport o stanie Gminy Tuszyn za rok 2019 503
Finanse Gminy
   2019 619
     Sprawozdania 586
   2020 1082
     Budżet 600
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 295
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 279
     Sprawozdania 479
     Zarządzenia 34
     Informacja w zakresie spełnienia obowiązku prawnego z art. 37 u.f.p. 189
   2021 633
     Projekt uchwały budżetowej 511
     Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 101
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 100
     Sprawozdania 241
Gospodarka odpadami
   Akty prawa miejscowego 1163
   Analiza stanu gospodarki 645
   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3149
   Złożenie deklaracji w formie elektronicznej 2024
   Harmonogram wywozu odpadów 4632
   Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszyn 224
   Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstający w gospodarstwach domowych 853
   Opłaty za odpady 4355
   Poziomy odzysku 508
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2260
   Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe 1035
   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 746
   Zasady segregacji 929
   Wykaz aptek na terenie Gminy, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki 138
   Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszyn. 149
     2021 56
Informacja publiczna
   Zasady udzielania informacji publicznej 744
     2021 30
Jednostki organizacyjne Gminy Tuszyn
   Wykaz 2986
Konto bankowe Urzędu
   Podatki i opłaty inne niż odpady komunalne 1198
   Odpady komunalne 671
Mapa Miasta i Gminy
   Gminny Portal Mapowy 5366
Oświadczenia majątkowe
   Radni Rady Miejskiej w Tuszynie 849
     za 2018 r. 765
     za 2019 r. 981
     za 2020 r. 316
   Burmistrz Miasta Tuszyna 764
     za 2018 r. 249
     za 2019 r. 495
     za 2020 r. 146
   Zastępca Burmistrza Miasta Tuszyna 576
     za 2018 r. 228
     za 2019 r. 245
     za 2020 r. 71
   Sekretarz Gminy Tuszyn 862
     za 2018 r. 183
     za 2019 r. 209
     za 2020 r. 69
   Skarbnik Miasta Tuszyna 520
     za 2018 r. 233
     za 2019 r. 248
     za 2020 r. 122
   Kierownicy jednostek organizacyjnych 977
     za 2018 r. 1548
     za 2019 r. 1160
     za 2020 r. 322
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta Tuszyna 971
     za 2018 r. 992
     za 2019 r. 959
     za 2020 r. 320
   Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną 585
     za 2018 r. 254
     za 2019 r. 239
     za 2020 r. 101
Oświata
   Podstawowe kwoty dotacji 785
Obrona Cywilna
   Komunikaty dla mieszkańców 473
   Regionalny System Ostrzegania (RSO) 369
   Poradniki i wytyczne dotyczące zagrożeń 359
Obwieszczenia / Ogłoszenia
   2020 4922
   2021 2703
Ogłoszenia na usługi społeczne
   2020 2056
Ochrona środowiska
   Aktualności 654
   Program Ochrony Środowiska 668
   Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska 378
   Obowiązujące programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych 455
     Program ochrony powietrza 248
     Plany działań krótkoterminowych 243
     Informacje dla mieszkańców 225
     Komunikaty 134
     Prognoza zanieczyszczeń powietrza 162
   Wyroby zawierające azbest 404
     2020 255
     2021 50
Opłata za wodę i ścieki
   Uchwała 634
   Informacje ogólne 536
   Ceny i stawki 895
Ostrzeżenia meteorologiczne
   2021 126
Planowane wyłączenia
   2021 139
Podatki
   2020 1215
     Podatek od środków transportowych 356
    ›    Formularze do pobrania 327
    ›    Uchwały 333
     Podatek rolny 436
    ›    Formularze do pobrania 742
     Podatek leśny 229
    ›    Formularze do pobrania 262
     Podatek od nieruchomości 1395
    ›    Uchwały 858
    ›    Formularze do pobrania 1051
   2021 864
     Podatek od środków transportowych 133
    ›    Uchwały 121
    ›    Formularze do pobrania 107
     Podatek rolny 217
    ›    Formularze do pobrania 291
     Podatek leśny 128
    ›    Formularze do pobrania 164
     Podatek od nieruchomości 652
    ›    Uchwały 591
    ›    Formularze do pobrania 919
Petycje
   2020 413
   2021 476
Praca
   2020 4116
     Oferty pracy 7149
     Rozstrzygnięcia ofert pracy 2529
   2021 3273
     Oferty pracy 3689
     Rozstrzygnięcia ofert pracy 2044
Pomoc prawna
   2020 479
   2021 171
Plan zagospodarowania
   Gmina 8417
     Plan 4183
     Studium 844
    ›    2020 662
    ›    2021 1433
   Miasto 2162
     Plan 824
     Studium 308
    ›    2021 402
Przetargi nieruchomości
   Nieruchomości do sprzedaży 14227
   Nieruchomości do dzierżawy 1774
   Nieruchomości do użyczenia 431
   Lokale do sprzedaży 4911
   Najem lokali 843
   Informacja o wynikach przetargów 919
   Nieruchomości do użytkowania 293
Program ,,Czyste powietrze''
   Aktualności 152
   Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu ,,Czyste powietrze'' 90
Regulaminy / Raporty
   Regulamin Organizacyjny 476
   Raport o stanie Gminy 394
     2020 225
     2021 35
Rejestr instytucji kultury
   2020 386
   2021 42
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 663
   Inspektor ochrony danych 378
Stowarzyszenia
   Aktualności 1220
Sport
   Aktualności 463
Powszechny Spis Rolny
   2020 422
     Informacje ogólne 211
     Nabór na rachmistrzów spisowych 245
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
   2021 379
     Informacje ogólne 315
     Nabór na rachmistrzów NSP 2021 588
Targowiska Gminne
   Aktualności 734
   Informacje ogólne 482
   Pozostałe Targowiska na terenie Gminy Tuszyn 755
Wybory
   Prezydent RP 2020 2571
Zgromadzenia
   Informacje ogólne 403
   Decyzje 308
Zamówienia publiczne
   Poniżej 30 tys. euro / o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tys. zł 3135
     Rok 2020 7572
     Rok 2021 3554
   Powyżej 30 tys. euro / o wartości powyżej 130 tys. zł 5528
     Rok 2020 16915
     Rok 2021 3432
   Plan zamówień publicznych 2445
     2020 880
     2021 451
   Otwarcie ofert on-line 670
     2020 484
     2021 191
e-Zamówienia publiczne
   Platforma e-Zamawiający 828
     Powyżej 30 tys. euro / o wartości powyżej 130 tys. zł 405
    ›    2021 530
Konkursy ofert
   2020 489
Inne
   Redakcja Biuletynu 660
Łączna liczba odwiedzin:442146