Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta
   Strona Główna 40847
   Kierownictwo 562
     Burmistrz 336
     Zastępca Burmistrza 165
     Sekretarz Gminy 177
     Skarbnik Miasta 196
   Komórki organizacyjne 1961
Organy Gminy
   Burmistrz 340
   Rada Miejska w Tuszynie 777
     Kadencja 2018-2023 684
    ›    Skład Rady Miejskiej w Tuszynie 161
    ›    Zaproszenia na Sesję Rady Miejskiej w Tuszynie 397
    ›    Sesje Rady Miejskiej w Tuszynie 577
    ›    Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie 344
    ›    Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Tuszynie 188
    ›    Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Tuszynie 45
   Jednostki pomocnicze 624
     Sołectwa 245
    ›    Sołtysi (kadencja 2019-2024) 142
    ›    Przewodniczący Rad Sołeckich (kadencja 2019-2024) 83
     Dzielnice 153
    ›    Tuszyn - Stare Miasto (kadencja 2019-2024) 97
    ›    Tuszyn - Las (kadencja 2019-2024) 71
    ›    Tuszyn - Szpital (kadencja 2019-2024) 66
Prawo lokalne
   Zarządzenia Burmistrza 413
     2020 766
   Transmisja Sesji Rady Miejskiej w Tuszynie 251
     Transmisja 276
     Archiwalne Sesje 165
   Plany, programy, strategie 387
     Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn 164
    ›    2015-2020 190
   Statut 179
Aktualności
   2020 1941
Dla interesanta
   Skrzynka podawcza 407
   Informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 1030
    ›    Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 107
    ›    Akt małżeństwa - Odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą 88
    ›    Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa przed duchownym (ślub konkordatowy) 96
    ›    Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (ślub cywilny) 95
    ›    Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 69
    ›    Akt urodzenia - odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą 67
    ›    Akt urodzenia - sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim 83
    ›    Akt urodzenia - transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia 61
    ›    Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 57
    ›    Akt zgonu - odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą 46
    ›    Akt zgonu - sporządzenie aktu 67
    ›    Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu 72
    ›    Dowód osobisty - wydanie dokumentu 109
    ›    Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie / uszkodzeniu dokumentu 68
    ›    Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego 75
    ›    Nadanie numeru PESEL 85
    ›    Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego 62
    ›    Zaświadczenie o stanie cywilnym 93
    ›    Zawarcie małżeństwa za granicą 45
    ›    Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia 75
    ›    Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka 47
    ›    Zmiana imienia i / lub nazwiska na podstawie przepisów Ustawy o zmianie imienia i nazwiska 80
    ›    Zmiana nazwiska po rozwodzie 68
     Urząd Stanu Cywilnego w Tuszynie 214
    ›    Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców 78
    ›    Kwalifikacja wojskowa 62
    ›    Wpis do rejestru wyborców 71
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego 54
    ›    Wymeldowanie, anulowanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 67
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli polskich 91
    ›    Zaświadczenia z rejestru mieszkańców 64
     Ewidencja ludności 116
    ›    Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 50
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu 150
    ›    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn 152
     Referat Dróg i Zieleni 255
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów 169
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 67
    ›    Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 142
    ›    Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu 105
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 121
     Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa 333
    ›    Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuszyn 69
    ›    Dzierżawa nieruchomości 71
    ›    Podział nieruchomości 120
    ›    Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 82
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 82
    ›    Ustalenie numeru porządkowego 133
    ›    Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 122
    ›    Wniosek o wydanie odpisu Aktu Własności Ziemi 78
    ›    Wypis i / lub wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn 280
    ›    Zaświadczenie o rewitalizacji 114
    ›    Zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 107
     Referat Ogólnoorganizacyjny 124
    ›    Zasady prowadzenia handlu na targowiskach gminnych 51
     Referat Podatków i Egzekucji 192
    ›    Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 61
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby fizyczne) 81
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby prawne) 195
    ›    Podatek leśny - złożenie informacji (osoby prawne) 53
    ›    Podatek leśny - złożenie informacji (osoby fizyczne) 71
    ›    Podatek od nieruchomości - złożenie deklaracji (osoby prawne) 76
    ›    Podatek od nieruchomości - złożenie informacji IN-1 (osoby fizyczne) 105
    ›    Podatek rolny - złożenie informacji (osoby prawne) 62
    ›    Podatek rolny - złożenie informacji (osoby fizyczne) 59
    ›    Zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatkowej 106
    ›    Zwrot nadpłaty podatku - na rachunek bankowy, rachunek w SKOK lub przekazem pocztowym na adres domowy 49
    ›    Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 106
    ›    Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 83
    ›    Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych 90
    ›    Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego 114
    ›    Zwrot nadpłaty podatku w gotówce w kasie Urzędu 77
     Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 87
    ›    Przyznanie dodatku energetycznego 83
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 88
    ›    Rejestracja działalności gospodarczej 81
    ›    Uzyskanie licencji na przewóz osób taksówką 69
    ›    Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 52
Deklaracja dostępności
   2020 186
Raport o stanie Gminy Tuszyn
   Raport o stanie Gminy Tuszyn za rok 2019 42
Finanse Gminy
   2019 261
     Sprawozdania 237
   2020 436
     Budżet 252
     Wieloletnia prognoza finansowa 127
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 92
     Sprawozdania 98
     Informacja w zakresie spełnienia obowiązku prawnego z art. 37 u.f.p. 47
Gospodarka odpadami
   Akty prawa miejscowego 352
   Analiza stanu gospodarki 246
   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 847
   Złożenie deklaracji w formie elektronicznej 348
   Harmonogram wywozu odpadów 1828
   Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstający w gospodarstwach domowych 285
   Opłaty za odpady 978
   Poziomy odzysku 205
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 286
   Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe 224
   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 237
   Zasady segregacji 314
Informacja publiczna
   Zasady udzielania informacji publicznej 271
Jednostki organizacyjne Gminy Tuszyn
   Wykaz 729
Konto bankowe Urzędu
   Podatki i opłaty inne niż odpady komunalne 360
   Odpady komunalne 268
Mapa Miasta i Gminy
   Gminny Portal Mapowy 1794
Oświadczenia majątkowe
   Radni Rady Miejskiej w Tuszynie 237
     za 2018 r. 431
     za 2019 r. 92
   Burmistrz Miasta Tuszyna 224
     za 2018 r. 140
     za 2019 r. 44
   Zastępca Burmistrza Miasta Tuszyna 164
     za 2018 r. 98
     za 2019 r. 29
   Sekretarz Gminy Tuszyn 360
     za 2018 r. 81
     za 2019 r. 16
   Skarbnik Miasta Tuszyna 157
     za 2018 r. 107
     za 2019 r. 21
   Kierownicy jednostek organizacyjnych 297
     za 2018 r. 943
     za 2019 r. 68
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta Tuszyna 232
     za 2018 r. 522
     za 2019 r. 49
   Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną 191
     za 2018 r. 125
     za 2019 r. 23
Oświata
   Podstawowe kwoty dotacji 231
Obrona Cywilna
   Komunikaty dla mieszkańców 172
   Regionalny System Ostrzegania (RSO) 116
   Poradniki i wytyczne dotyczące zagrożeń 125
Obwieszczenia / Ogłoszenia
   2020 1875
Ochrona środowiska
   Aktualności 285
   Program Ochrony Środowiska 191
   Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska 128
   Obowiązujące programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych 126
     Program ochrony powietrza 54
     Plany działań krótkoterminowych 88
     Informacje dla mieszkańców 80
     Komunikaty 16
     Prognoza zanieczyszczeń powietrza 29
   Wyroby zawierające azbest 94
     2020 53
Opłata za wodę i ścieki
   Uchwała 171
   Informacje ogólne 171
   Ceny i stawki 278
Podatki
   2020 671
     Podatek od środków transportowych 147
    ›    Formularze do pobrania 134
    ›    Uchwały 142
     Podatek rolny 196
    ›    Formularze do pobrania 277
     Podatek leśny 104
    ›    Formularze do pobrania 95
     Podatek od nieruchomości 500
    ›    Uchwały 359
    ›    Formularze do pobrania 453
Praca
   2020 1239
     Oferty pracy 1531
     Rozstrzygnięcia ofert pracy 654
Pomoc prawna
   2020 179
Plan zagospodarowania
   Gmina 1940
   Miasto 779
Przetargi nieruchomości
   Nieruchomości do sprzedaży 2584
   Nieruchomości do dzierżawy 571
   Lokale do sprzedaży 1040
   Najem lokali 206
Regulaminy / Raporty
   Regulamin Organizacyjny 151
   Raport o stanie Gminy 126
     2020 98
Rejestr instytucji kultury
   2020 158
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 283
   Inspektor ochrony danych 125
Studium
   2020 485
Stowarzyszenia
   Aktualności 204
Powszechny Spis Rolny
   2020 143
     Informacje ogólne 69
     Nabór na rachmistrzów spisowych 126
Targowiska Gminne
   Aktualności 232
   Informacje ogólne 142
   Pozostałe Targowiska na terenie Gminy Tuszyn 158
Wybory
   Prezydent RP 2020 1784
Zgromadzenia
   Informacje ogólne 133
   Decyzje 98
Zamówienia publiczne
   Poniżej 30 tys. euro 1208
     Rok 2020 3288
   Powyżej 30 tys. euro 1905
     Rok 2020 5686
   Plan zamówień publicznych 498
     2020 472
   Otwarcie ofert on-line 234
     2020 188
Inne
   Redakcja Biuletynu 299
Łączna liczba odwiedzin:115451