Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta
   Strona Główna 100649
   Kierownictwo 1427
     Burmistrz 803
     Zastępca Burmistrza 460
     Sekretarz Gminy 544
     Skarbnik Miasta 479
   Komórki organizacyjne 5571
Organy Gminy
   Burmistrz 842
   Rada Miejska w Tuszynie 2459
     Kadencja 2018-2023 2195
    ›    Skład Rady Miejskiej w Tuszynie 485
    ›    Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie 1918
    ›    Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Tuszynie 600
   Jednostki pomocnicze 1437
     Sołectwa 485
    ›    Sołtysi (kadencja 2019-2024) 511
    ›    Przewodniczący Rad Sołeckich (kadencja 2019-2024) 238
     Dzielnice 351
    ›    Tuszyn - Stare Miasto (kadencja 2019-2024) 217
    ›    Tuszyn - Las (kadencja 2019-2024) 217
    ›    Tuszyn - Szpital (kadencja 2019-2024) 213
Prawo lokalne
   Zarządzenia Burmistrza 1185
     2020 1745
     2021 353
   Transmisja Sesji Rady Miejskiej w Tuszynie 694
     Transmisja 582
     Archiwalne Sesje 413
   Plany, programy, strategie 803
     Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn 437
    ›    2015-2020 504
   Statut 427
   Regulamin pracy 207
   Zaproszenia na Sesję Rady Miejskiej w Tuszynie 1610
   Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Tuszynie 1267
   Sesje Rady Miejskiej w Tuszynie 2532
Aktualności
   2020 4076
   2021 638
Dla interesanta
   Skrzynka podawcza 1399
   Informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 2598
    ›    Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 309
    ›    Akt małżeństwa - Odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą 218
    ›    Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa przed duchownym (ślub konkordatowy) 300
    ›    Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (ślub cywilny) 351
    ›    Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 268
    ›    Akt urodzenia - odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą 176
    ›    Akt urodzenia - sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim 237
    ›    Akt urodzenia - transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia 186
    ›    Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 253
    ›    Akt zgonu - odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą 155
    ›    Akt zgonu - sporządzenie aktu 236
    ›    Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu 374
    ›    Dowód osobisty - wydanie dokumentu 423
    ›    Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie / uszkodzeniu dokumentu 191
    ›    Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego 179
    ›    Nadanie numeru PESEL 200
    ›    Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego 185
    ›    Zaświadczenie o stanie cywilnym 248
    ›    Zawarcie małżeństwa za granicą 139
    ›    Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia 198
    ›    Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka 158
    ›    Zmiana imienia i / lub nazwiska na podstawie przepisów Ustawy o zmianie imienia i nazwiska 231
    ›    Zmiana nazwiska po rozwodzie 211
     Urząd Stanu Cywilnego w Tuszynie 1172
    ›    Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców 232
    ›    Kwalifikacja wojskowa 178
    ›    Wpis do rejestru wyborców 183
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego 191
    ›    Wymeldowanie, anulowanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 205
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli polskich 399
    ›    Zaświadczenia z rejestru mieszkańców 194
     Ewidencja ludności 350
    ›    Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 175
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu 425
    ›    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn 318
     Referat Dróg i Zieleni 784
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów 770
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 288
    ›    Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 437
    ›    Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu 425
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 272
     Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa 1000
    ›    Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuszyn 202
    ›    Dzierżawa nieruchomości 186
    ›    Podział nieruchomości 325
    ›    Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 185
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 266
    ›    Ustalenie numeru porządkowego 446
    ›    Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 629
    ›    Wniosek o wydanie odpisu Aktu Własności Ziemi 237
    ›    Wypis i / lub wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn 1067
    ›    Zaświadczenie o rewitalizacji 428
    ›    Zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 336
     Referat Ogólnoorganizacyjny 276
    ›    Zasady prowadzenia handlu na targowiskach gminnych 142
     Referat Podatków i Egzekucji 437
    ›    Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 154
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby fizyczne) 203
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby prawne) 383
    ›    Podatek leśny - złożenie informacji (osoby prawne) 144
    ›    Podatek leśny - złożenie informacji (osoby fizyczne) 184
    ›    Podatek od nieruchomości - złożenie deklaracji (osoby prawne) 246
    ›    Podatek od nieruchomości - złożenie informacji IN-1 (osoby fizyczne) 493
    ›    Podatek rolny - złożenie informacji (osoby prawne) 139
    ›    Podatek rolny - złożenie informacji (osoby fizyczne) 178
    ›    Zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatkowej 233
    ›    Zwrot nadpłaty podatku - na rachunek bankowy, rachunek w SKOK lub przekazem pocztowym na adres domowy 153
    ›    Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 220
    ›    Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 219
    ›    Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych 195
    ›    Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego 240
    ›    Zwrot nadpłaty podatku w gotówce w kasie Urzędu 176
     Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 203
    ›    Przyznanie dodatku energetycznego 186
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 224
    ›    Rejestracja działalności gospodarczej 224
    ›    Uzyskanie licencji na przewóz osób taksówką 175
    ›    Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 136
Deklaracja dostępności
   Deklaracja 546
   Koordynator ds. dostępności 210
   Plan dot. dostępności 202
Komunikaty związane z koronawirusem
   Aktualności 104
Raport o stanie Gminy Tuszyn
   Raport o stanie Gminy Tuszyn za rok 2019 399
Finanse Gminy
   2019 514
     Sprawozdania 468
   2020 886
     Budżet 491
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 249
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 219
     Sprawozdania 315
     Informacja w zakresie spełnienia obowiązku prawnego z art. 37 u.f.p. 148
   2021 343
     Projekt uchwały budżetowej 302
     Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 39
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 44
     Sprawozdania 71
Gospodarka odpadami
   Akty prawa miejscowego 938
   Analiza stanu gospodarki 510
   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2709
   Złożenie deklaracji w formie elektronicznej 1674
   Harmonogram wywozu odpadów 3910
   Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszyn 120
   Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstający w gospodarstwach domowych 679
   Opłaty za odpady 3429
   Poziomy odzysku 423
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1075
   Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe 721
   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 565
   Zasady segregacji 783
   Wykaz aptek na terenie Gminy, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki 77
   Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszyn. 10
     2021 9
Informacja publiczna
   Zasady udzielania informacji publicznej 600
     2021 15
Jednostki organizacyjne Gminy Tuszyn
   Wykaz 2282
Konto bankowe Urzędu
   Podatki i opłaty inne niż odpady komunalne 941
   Odpady komunalne 543
Mapa Miasta i Gminy
   Gminny Portal Mapowy 3964
Oświadczenia majątkowe
   Radni Rady Miejskiej w Tuszynie 593
     za 2018 r. 688
     za 2019 r. 775
   Burmistrz Miasta Tuszyna 544
     za 2018 r. 221
     za 2019 r. 360
   Zastępca Burmistrza Miasta Tuszyna 423
     za 2018 r. 196
     za 2019 r. 200
   Sekretarz Gminy Tuszyn 712
     za 2018 r. 161
     za 2019 r. 149
   Skarbnik Miasta Tuszyna 383
     za 2018 r. 200
     za 2019 r. 169
   Kierownicy jednostek organizacyjnych 726
     za 2018 r. 1373
     za 2019 r. 968
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta Tuszyna 646
     za 2018 r. 870
     za 2019 r. 694
   Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną 435
     za 2018 r. 215
     za 2019 r. 172
Oświata
   Podstawowe kwoty dotacji 584
Obrona Cywilna
   Komunikaty dla mieszkańców 370
   Regionalny System Ostrzegania (RSO) 286
   Poradniki i wytyczne dotyczące zagrożeń 275
Obwieszczenia / Ogłoszenia
   2020 4586
   2021 998
Ogłoszenia na usługi społeczne
   2020 782
Ochrona środowiska
   Aktualności 539
   Program Ochrony Środowiska 515
   Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska 287
   Obowiązujące programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych 345
     Program ochrony powietrza 186
     Plany działań krótkoterminowych 204
     Informacje dla mieszkańców 184
     Komunikaty 97
     Prognoza zanieczyszczeń powietrza 112
   Wyroby zawierające azbest 311
     2020 212
Opłata za wodę i ścieki
   Uchwała 460
   Informacje ogólne 420
   Ceny i stawki 697
Podatki
   2020 1115
     Podatek od środków transportowych 295
    ›    Formularze do pobrania 287
    ›    Uchwały 278
     Podatek rolny 373
    ›    Formularze do pobrania 585
     Podatek leśny 202
    ›    Formularze do pobrania 235
     Podatek od nieruchomości 1183
    ›    Uchwały 773
    ›    Formularze do pobrania 939
   2021 578
     Podatek od środków transportowych 101
    ›    Uchwały 85
    ›    Formularze do pobrania 70
     Podatek rolny 136
    ›    Formularze do pobrania 162
     Podatek leśny 84
    ›    Formularze do pobrania 103
     Podatek od nieruchomości 465
    ›    Uchwały 436
    ›    Formularze do pobrania 543
Petycje
   2020 344
   2021 264
Praca
   2020 3939
     Oferty pracy 6022
     Rozstrzygnięcia ofert pracy 2420
   2021 1069
     Oferty pracy 1114
     Rozstrzygnięcia ofert pracy 548
Pomoc prawna
   2020 403
   2021 78
Plan zagospodarowania
   Gmina 6398
     Plan 1797
     Studium 409
    ›    2020 346
    ›    2021 574
   Miasto 1787
     Plan 373
     Studium 161
    ›    2021 183
Przetargi nieruchomości
   Nieruchomości do sprzedaży 9335
   Nieruchomości do dzierżawy 1358
   Nieruchomości do użyczenia 240
   Lokale do sprzedaży 3351
   Najem lokali 645
   Informacja o wynikach przetargów 416
   Nieruchomości do użytkowania 118
Regulaminy / Raporty
   Regulamin Organizacyjny 371
   Raport o stanie Gminy 301
     2020 187
Rejestr instytucji kultury
   2020 309
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 554
   Inspektor ochrony danych 298
Stowarzyszenia
   Aktualności 912
Sport
   Aktualności 348
Powszechny Spis Rolny
   2020 358
     Informacje ogólne 173
     Nabór na rachmistrzów spisowych 222
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
   2021 214
     Informacje ogólne 198
     Nabór na rachmistrzów NSP 2021 487
Targowiska Gminne
   Aktualności 572
   Informacje ogólne 368
   Pozostałe Targowiska na terenie Gminy Tuszyn 508
Wybory
   Prezydent RP 2020 2309
Zgromadzenia
   Informacje ogólne 310
   Decyzje 239
e-Zamówienia publiczne
   Platforma e-Zamawiający 40
Zamówienia publiczne
   Poniżej 30 tys. euro / o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tys. zł 2574
     Rok 2020 6863
     Rok 2021 1665
   Powyżej 30 tys. euro / o wartości powyżej 130 tys. zł 4693
     Rok 2020 15544
     Rok 2021 867
   Plan zamówień publicznych 1553
     2020 835
     2021 158
   Otwarcie ofert on-line 531
     2020 415
     2021 39
Konkursy ofert
   2020 384
Inne
   Redakcja Biuletynu 547
Łączna liczba odwiedzin:321542